Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti

Tohlejo s.r.o.
se sídlem Bdeněves 244, 330 32 Bdeněves
IČ: 06679765
společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 35599
(dále jen „Provozovatel") 1. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy, ve smyslu ustanovení § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) a stanovují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané mezi Provozovatelem a zákazníkem prostřednictvím elektronického formuláře Provozovatele (dále jen „Smlouva“) a tvoří její nedílnou součást. Předmětem Smlouvy na straně Provozovatele je zprostředkovat objednávku od poskytovatele (dále též jen „Poskytovatel“) a poskytnutí individuálně určeného Vouchru který Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele. (Služby Provozovatele dále jen jako „Služby“ nebo jednotlivě „Služba“). Na straně Zákazníka je předmětem Smlouvy povinnost zaplatit cenu služby Poskytovatele. Na webové stránce umístěné na internetové adrese www.marketum.cz (dále jen „Webová stránka“) jsou prezentovány služby Poskytovatelů, a to včetně jejich parametrů a vlastností. Ustanovení odchylná od těchto VOP si Provozovatel a Zákazník (dále též souhrnně jako „Smluvní strany“) mohou sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají aplikační přednost před ustanoveními VOP.

2. Obecná ustanovení
Provozovatel vstupuje s Poskytovateli do smluvních vztahů a tyto vztahy s nimi průběžně udržuje. Provozovatel dále Poskytovatelům pronajímá prostor na Webových stránkách k prezentaci jejich služeb. Zákazník na základě uzavření Smlouvy získá individuálně určenou poukázku, která jej opravňuje k využití služeb Poskytovatele (dále též jen „Voucher“). Provozovatel vstupuje do smluvního vztahu se Zákazníkem pouze prostřednictvím Smlouvy, jejímž předmětem je zprostředkováním prodeje Služby a poskytnutí Voucheru. Provozovatel tak nenese odpovědnost za vady služeb Poskytovatelů. Provozovatel neodpovídá za případnou klamavost či jinou závadnost obsahu zveřejňovaného Poskytovateli na Webové stránce, ani za jeho úplnost, přesnost či pravdivost. Uživatel vstupem na Webové stránky Marketum.cz, přihlášením do svého účtu na Webové stránce Marketum.cz, přihlášením prostřednictvím sítě Facebook a/nebo přihlášením prostřednictvím Google účtu stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit. Marketum.cz může znění podmínek jednostranně měnit či doplňovat. Marketum.cz informuje Uživatele o změně Podmínek na Portálu Marketum.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním podmínek Uživatel mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Aktualizované verze Podmínek nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na Webové stránce Marketum.cz.

3. Uživatelský účet
Na základě registrace provedené na Webových stránkách může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník zejména činit objednávky Služeb (dále jen „Uživatelský účet“). Při registraci je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Zákazníkem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné. Zákazník je oprávněn se registrovat i prostřednictvím svého profilu na sociální síti Facebook provozované společností Facebook Inc., se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené státy americké. Jméno, příjmení a emailová adresa jsou získány automaticky na základě informací v tomto profilu uvedených. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu. Zákazník není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

4. POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY MARKETUM.CZ
Přístup a používání Webové stránky Marketum.cz je bezplatné. Uživatel nese však náklady vzniklé mu v souvislosti s realizací přístupu a používání Webové stránky Marketum.cz (tj. náklady na internetové připojení aj.). Marketum.cz není účastníkem smluvních vztahů mezi Uživatelem a Dodavatelem. Marketum.cz nenese žádnou odpovědnost za splnění povinností ze Zprostředkované smlouvy ani nenese odpovědnost za případnou škodu vzniklou Uživateli na základě nebo v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou. Marketum.cz zprostředkovává pro jednotlivé Dodavatele uzavření Zprostředkované smlouvy s jednotlivými Uživateli. Marketum.cz také pronajímá Webové stránky Marketum.cz Dodavatelům a nenese odpovědnost za případnou závadnost obsahu či vzhledu materiálů zveřejňovaných Dodavateli na Webových stránkách Marketum.cz. Marketum.cz neodpovídá za úplnost, přesnost, pravdivost materiálů zveřejňovaných na Webových stránkách Marketum.cz ani za případné nekalosoutěžní jednání Dodavatele prostřednictvím Webových stránkek Marketum.cz nebo porušení osobnostních nebo autorských práv. Všechny ceny na Webových stránkách Marketum.cz jsou ceny za nákup voucheru. Marketum.cz neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Webových stránkách Marketum.cz. Marketum.cz nezaručuje nepřerušený přístup na Webové stránky Marketum.cz, ani nezávadnost a bezpečnost Webových stránkek Marketum.cz. Marketum.cz neodpovídá za škodu způsobenou Uživateli při realizaci přístupu a užívání Webových stránkek Marketum.cz, včetně případné škody vzniklé při stahování dat zveřejněných na Webových stránkách Marketum.cz, škody způsobené přerušením provozu, poruchou Webových stránek Marketum.cz, počítačovými viry, škodu v důsledku ztráty dat, zisku, neoprávněného přístupu k přenosům a datům Uživatele. Kliknutím na některé odkazy na PWebových stránkách Marketum.cz může dojít k opuštění Webových stránkek Marketum.cz a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů. Marketum.cz si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či ukončit přístup Uživatele na Webových stránkách Marketum.cz. Uživatel nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem Uživatele do Webových stránkek Marketum.cz či systému, který realizuje přenos z Webových stránkek Marketum.cz třetím osobám.

5. Objednávka
Pro odeslání objednávky vyplní Zákazník objednávkový formulář vztahující se ke konkrétní službě Poskytovatele na Webových stránkách. Prezentace služeb Poskytovatele na Webové stránce a objednávkový formulář obsahují zejména informace o: objednávaných Službách, o službách Poskytovatelů, způsobu platby ceny. Zákazník je v objednávce povinen uvést úplné a pravdivé údaje. Údaje uvedené v objednávce jsou Provozovatelem považovány za úplné a pravdivé. Zákazník odesláním objednávky prohlašuje, že se náležitě a dostatečně seznámil s obsahem svých práv a povinností plynoucích ze VOP, zejména že na základě objednávky získá Voucher, který Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele. Provozovatel poskytne Zákazníkovi Voucher ihned po té, co Zákazník uhradí plnou cenu služby. Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel není povinen schválit objednávku, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své smluvní či zákonné povinnosti vůči Provozovateli či Poskytovatelům. Veškerá prezentace Služeb umístěná ve Webových stránkách je pouze informativního charakteru a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně těchto Služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

6. Cena služeb Poskytovatelů, platební podmínky
Webové stránky obsahují informace o cenách služeb Poskytovatelů (dále též jen „ceny“). Výše cen jsou uvedeny i včetně daně z přidané hodnoty. Po přijetí platby ceny bude Zákazníkovi odesláno potvrzení o přijetí platby. Částka však patří Poskytovateli, proto je povinnost vydání daňového dokladu na Poskytovateli služeb. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Webových stránkách. V případě zjevné technické chyby při uvedení výše ceny Služeb není Provozovatel povinen Smlouvu uzavřít. Pokud již Smlouva byla uzavřena, vyhrazuje si Provozovatel rovněž právo od takovéto Smlouvy odstoupit, a to právě z důvodu chybně uvedené ceny. Cenu může Zákazník uhradit následujícími způsoby: bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 2201347069/2010, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „Účet Provozovatele“); bezhotovostně platební kartou; Cena je splatná do 3 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Zákazník je povinen uhradit cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. Závazek Zákazníka uhradit cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Provozovatele. V případě, že Zákazník uvede chybný variabilní symbol platby, variabilní symbol platby neuvede či uhradí částku v jiné výši než je povinen, bere na vědomí, že vyřizování těchto plateb může trvat několik dní a může mít za následek neposkytnutí Služby z důvodu nemožnosti spárovat platbu s objednávkou. V případě chybně zadaného variabilního symbolu platby je Zákazník též na vyzvání Provozovatele povinen sdělit své číslo účtu, aby bylo možné jeho platbu identifikovat. Provozovatel výslovně upozorňuje Zákazníka, že cenu není možné uhradit složenkou.

7. Použití Voucheru
Na základě Smlouvy Provozovatel poskytne Zákazníkovi Voucher, který Zákazníka opravňuje k využití služeb Poskytovatele. Podmínky použití Voucheru, a to zejména doba jeho platnosti, jsou uvedeny v nabídce Poskytovatelů prezentované Webových stránkách nebo jsou uvedeny přímo na Voucheru. Zákazník se zavazuje k jejich dodržení. Zákazník je také povinen řídit se pokyny Poskytovatele k využití jeho služeb. Zákazník je povinen po obdržení Voucheru objednat využití služby s dostatečným předstihem tak, aby bylo možno služby poskytnout v době platnosti Voucheru. Poskytovatel ani Provozovatel neodpovídají za to, že služba, resp. přesná doba jejího využití, bude volná pro Zákazníky kdykoli po celou sjednanou dobu platnosti Voucheru, jelikož konkrétní termíny využití služby mohou být již zamluveny/obsazeny jinými Zákazníky. Poskytovatel však garantuje, že má dostatečnou kapacitu, aby za obvyklých podmínek byl schopen službu poskytnout v nabízeném množství ve stanovené době platnosti Voucher. Provozovatel Zákazníka upozorňuje, že pokud objednávku či rezervaci služeb Poskytovatele provede až ke konci platnosti Voucheru, nemusí mu být tato objednávka či rezervace ze strany Poskytovatele umožněna z důvodu nedostatku kapacity. Zákazník je proto bez zbytečného odkladu po získání Voucheru povinen u Poskytovatele zjistit dostupnost služeb tohoto Poskytovatele. Po uplynutí doby platnosti Voucheru ztrácí Zákazník nárok na poskytnutí konkrétní služby Poskytovatele bez nároku na jakoukoliv refundaci. Závazek Poskytovatele uplynutím doby platnosti Voucheru zaniká.. Voucher je možné použít pouze jednou. Vymění-li Zákazník svůj Voucher za Voucher, v němž je inkorporována služba nižší hodnoty (pokud je to možné), nevzniká mu nárok na doplacení hodnoty původního Voucher nebo na nový Voucher na zbytek hodnoty Voucheru původního. Vouchery na hodnotu poskytuje Provozovatel Zákazníkům s ohledem na podmínky uvedené na Webových stránkách.

8. Odpovědnost Poskytovatele
S ohledem na to, že služby na základě Voucheru poskytuje Zákazníkovi Poskytovatel, odpovídá Poskytovatel přímo Zákazníkovi dle příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a smluvních podmínek Poskytovatele, které však nemohou omezit zákonná práva Zákazníka. Poskytovatel je tedy odpovědný především za: řádné poskytnutí služby oproti předložení platného Voucheru; kvalitu služby; množství či rozsah služby a informace ohledně služby, tj. zejména jejich pravdivost a úplnost. Veškerá práva z vadného plnění, tj. z vadně poskytnutých služeb (vady kvality, množství, rozsahu apod.), popř. jejich neposkytnutí, má Zákazník výhradně vůči Poskytovateli. Zákazník je tedy povinen je řešit přímo s Poskytovatelem dle jeho reklamačních a dalších podmínek, které však nemohou omezit zákonná práva Zákazníka. Případná storna objednávek či rezervací služeb Poskytovatelů se rovněž řídí podmínkami těchto Poskytovatelů. V případě, kdy má Zákazník zájem o storno své objednávky či rezervace, je povinen se obrátit přímo na Poskytovatele, neboť jde o smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, do něhož nemůže Provozovatel zasahovat.

9. Práva Zákazníka z vadného plnění Provozovatele
Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2615 až 2619 občanského zákoníku). Práva a povinnosti Provozovatele a Zákazníka obsažená v čl. 9 těchto VOP je třeba interpretovat s ohledem na nehmotnou povahu Služeb a Voucheru. Případné vady Služby a Voucheru se Provozovatel bude snažit zhojit opravou, úpravou či dodáním nového Voucheru, což nevylučuje žádná z práv Zákazníka. Služba má vady v těch případech, neodovídá-li Smlouvě, tedy neopravňuje-li Voucher Zákazníka k využití služeb Poskytovatele za sjednaných podmínek. V ostatních případech se má za to, že Služba byla poskytnuta řádně. Služba nebyla poskytnuta řádně zejména v těchto případech: Provozovatel neposkytl Voucher Zákazníkovi v souladu se Smlouvou a těmito VOP; Voucher nemá náležitosti opravňující Zákazníka k využití konkrétní služby Poskytovatele; Poskytovatel Voucher neakceptuje. Zákazník je povinen uplatnit nároky ze zjevných vad Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo při náležité pozornosti zjistit měl. Zákazník je povinen uplatnit nároky ze skrytých vad Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistiit, nejpozdějši však do 24 měsíců od poskytnutí Služby. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Zákazník právo na odstranění vady dodáním nového Kuponu bez vady nebo dodáním chybějícího Kuponu, odstranění vady opravou Kuponu, či odstoupit od smlouvy dle čl. 10 těchto VOP. Práva z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím Služby věděl nebo musel vědět, dále pokud Zákazník vadu sám způsobil, zejména tím, že poskytnul nesprávné nebo neúplné podkladky pro poskytnutí Služby nebo jednal v rozprou se Smlouvou, těmito VOP nebo pokyny Provozovatele. Při uplatnění práv z vadného plnění je Zákazník povinen specifikovat zpochybněnou Službu prostřednictvím čísla Voucher, důvod zpochybnění Služby, přesný popis charakteru vad a uvést, jaký způsob vyřízení reklamace požaduje. Uplatnění práv z vadného plnění může Zákazník zasílat mimo jiné na adresu sídla Provozovatele či na adresu elektronické pošty Provozovatele info@marketum.cz Okamžikem uplatnění práv z vadného plnění je okamžik, kdy bylo Provozovateli doručeno oznámení výskytu vady Služby se současným uplatněním práva z odpovědnosti za vady poskytnuté Služby se všemi náležitostmi dle čl. 9 těchto VOP. Nemá-li oznámení výskytu vady Služby náležitosti dle čl. 9 těchto VOP, vyzve Provozovatel Zákazníka k doplnění. O oznámení výskytu vady, které obsahuje všechny náležitosti dle čl. 9 těchto VOP, vydá Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení. Provozovatel uplatnění práv z vadného plnění vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se s Zákazníkem nedohodnul jinak. O uplatnění a vyřízení nároků z vadného plnění vystaví Provozovatel Zákazníkovi písemné potvrzení. Vady služby Poskytovatele je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Poskytovatele bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit. Provozovatel upozorňuje Zákazníky, že za vady služeb Poskytovatele odpovídá právě Poskytovatel. Provozovatel se zprostí své odpovědnosti za škodu vůči Zákazníkovi tehdy, způsobila-li škodu vyšší moc. Za vyšší moc se dle těchto VOP považují mimo jiné překážky na straně Poskytovatele (úpadek, exekuce, zánik apod.). Provozovatel neodpovídá za zneužití údajů o konkrétní osobě a jejích platebních prostředků třetí osobou. Provozovatel nemá možnost ani právo zkoumat, zda údaje poskytované Provozovateli jsou poskytovány oprávněnou osobou a zda příslušný platební prostředek ovládá oprávněná osoba. Zákazník nemá právo na vrácení peněz, které náleží na částku započítanou z Kuponu na hodnotu. To neplatí, neuplynula-li lhůta na odstoupení od smlouvy o koupi Kuponu na hodnotu.

10. Další práva a povinnosti smluvních stran
Provozovatel není ve vztahu k Zákazníkovi vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Pro Zákazníka je přístup na Webové stránky bezúplatný, Webové stránky Zákazník navštěvuje a užívá na vlastní odpovědnost, kdy je zejména povinen dodržovat právní předpisy České republiky. Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit přístupu každému, kdo porušuje pravidla stanovená těmito VOP. Provozovatel neodpovídá za škodu vzniklou v souvislosti s využitím Služeb, užitím informací nebo stahováním údajů z Webových stránek z důvodu technických chyb a chyb výpočetní techniky, chyb v údajích, přerušení nebo zpoždění v provozování serveru, počítačového viru, ztráty zisku nebo dat Zákazníka, z důvodu neoprávněného přístupu k přenosům či datům Zákazníka a jejich změny či jiné ztráty. Poskytne-li Zákazník Provozovateli jakoukoliv informaci týkající se Služeb či služeb Poskytovatelů, zejména rozhodne-li se na Webových stránkách publikovat recenzi služby Poskytovatele, nebo vyplní-li dotazník spokojenosti, dává tímto souhlas k bezplatnému zveřejnění všech poskytnutých informací, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů. Zákazník jejich publikací nebo poskytnutím prohlašuje, že k těmto záběrům má autorská či jiná potřebná práva anebo je jiným způsobem s nimi oprávněn nakládat tak, že jejich zveřejněním na Webových stránkách či na profilech na sociálních sítích Poskytovatele nedojde k porušení autorských či jiných práv třetích osob. Zároveň Zákazník bere na vědomí, že Provozovatel je v odůvodněných důvodech oprávněn recenzi služby Poskytovatele či obsah dotazníku spokojenosti odstranit, resp. není povinen tyto informace publikovat, a to včetně všech vizuálních či audiovizuálních záběrů.

11. Kontrola Provozovatele, mimosoudní řešení sporů, stížnosti
K poskytování služeb je Provozovatel oprávněn na základě živnostenského oprávnění. Činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Kontrolu dodržování právních předpisů na ochranu spotřebitele provádí Česká obchodní inspekce (http://www.coi.cz/). Česká obchodní inspekce je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů plynoucích ze Smlouvy či z těchto VOP. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Práva spotřebitelů hájí i jejich zájmová sdružení a jiné subjekty na jejich ochranu. Případné stížnosti vyřizuje Provozovatel prostřednictvím svého kontaktního e-mailu info@marketum.cz. Zákazník se dále může obrátit na subjekty uvedené v článku 13.1 VOP.

12. Závěrečná ustanovení
Znění těchto VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Nové znění VOP bude zpřístupněno na Webových stránkách. Smluvní strany se výslovně dohodly, že veškeré spory, které by v budoucnu vznikly ze smlouvy uzavřené mezi nimi, spory, které vzniknou v souvislosti se Smlouvou, včetně sporů ohledně její platnosti, výkladu, realizace či ukončení, práva z tohoto právního vztahu přímo či nepřímo vznikající, otázky právní platnosti tohoto právního vztahu, otázky práv s výše uvedenými právy souvisejícími, a to i v případě, že tato Smlouva bude neplatná, zrušena nebo od ní bude odstoupeno, budou nejprve řešeny smírnou cestou na zásadách poctivosti a dobrých mravů. V případě neúspěchu smírného řešení budou spor řešeny v rámci soudního řízení před soudy České republiky, a to podle českého práva. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smluvní strany dohodly, že se Smlouva uzavřená mezi nimi řídí příslušnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem, případně zákonem o ochraně spotřebitele. Tímto není vyloučena ochrana spotřebitele poskytnutá mu právem státu, kde má spotřebitel své obvyklé bydliště. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby. Nebude-li dohodnuto jinak nebo není-li v těchto VOP stanoveno jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně pozemní poštou. Zákazníkovi je doručováno na elektronickou adresu Zákazníka, zpráva je doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty Zákazníka. Integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem. Zákazník není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn práva a povinnosti ze Smlouvy postoupit na třetí osobu. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy o poskytování služeb či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. Smlouva včetně těchto VOP je archivována Provozovatelem v elektronické podobě a není přístupná. Kontaktní údaje Provozovatele: adresa pro doručování Bedněves 244, Bdeněves 330 32, Česká Republika, adresa elektronické pošty info@marketum.cz. Tyto VOP jsou, není-li smluvně mezi Provozovatelem a Zákazníkem sjednáno jinak, platné a účinné od 1. ledna 2018. Upravují-li tyto VOP práva a povinnosti Zákazníka ze Smlouvy uzavřené před účinností těchto VOP pro Zákazníka výhodněji, než VOP, kterými se řídí daná Smlouva, použijí se v těchto případech příslušná výhodnější ustanovení těchto VOP.